Benchmarking

Vi erbjuder B2B Kundbenchmarking inom samtliga stora Retail-sektorer i Norden.

B2B Kundbenchmarking är branschomfattande utvärderingar, där leverantörerna och handelskedjorna, inom definierade varuområden och sektorer, ömsesidigt och samtidigt utvärderar varandras prestationer inom ramen för sitt samarbete.

Den enskilda leverantören eller handelskedjan kan därigenom se sina affärspartners uppfattning om deras samarbete, och även hur den prestationen står sig i förhållande till deras viktigaste konkurrenter. Det ger också en fullständig bild av marknadsutvecklingen över tid, och hur konkurrenspositionen har förändrats både för det egna företaget och för andra aktörer.

B2B Kundbenchmarking är ett kraftfullt operativt verktyg som hjälper företag att utveckla sin verksamhet med direkt feedback från affärspartnernas attityder, prioriteringar och behov.

De frågeställningar som kan besvaras är exempelvis:

  • Hur väl man hävdar sig gentemot sina konkurrenter på marknaden - sett över en stor mängd bakomliggande konkurrensparametrar
  • Hur ens affärspartners anser att man utvecklats under det senaste verksamhetsåret
  • Hur väl de strategiska investeringar man gjort har fallit ut i samarbetet
  • Vad som utgör relativt starkare/svagare områden i verksamheten inom en stor mängd områden – t ex sortiment, prissättning, leveransförmåga – utifrån affärspartnernas perspektiv
  • Vilka åtgärder som bör vara prioriterade i kund- eller kategoriarbetet och gentemot vilka aktörer
  • Vilka delar av verksamheten som har behov av en förbättring av den egna organisationen och/eller dess arbetssätt

Denna information gör det möjligt att planera och prioritera konkreta och effektiva insatser på marknaden.